Az “országos főápoló” struktúrában történő elhelyezésével, és feladataival kapcsolatos javaslat

A Magyar Ápolási Egyesület az ápolói cím védelme, az ápolási hivatás elismertsége érdekében javaslatot tesz az ápolás méltó elhelyezésére az egészségügyi kormányzat rendszerében.

A javaslat előzményeként Dr. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár úr 2012. 02. 17.-én tett számunkra örömteli és megtisztelő bejelentése volt, miszerint az államtitkárság országos főápolói státusz létrehozását tervezi. További fontos momentum volt, Rauh Edit főosztályvezető asszonnyal 2012. március 07.-én folytatott személyes megbeszélésünk.

Egyesületünk a javaslat kidolgozása során abból az alapvetésből indul ki, hogy az egészségügyi ellátórendszer dolgozóinak közel kétharmada szakdolgozó, ezen belül közel hetven százaléka ápoló. Ez becsült számítások szerint kb. 65 000 fő. Túlzás nélkül állítható, hogy az orvosok mellett a hazai egészségügyi ellátás gerincét az ápolók alkotják. E nagy szám ellenére az előző egészségügyi kormányzatok nem fordítottak kellő figyelmet e terület fejlesztésére, szakmai támogatására, sőt szakmailag elsorvasztották, majd megszüntették az akkori minisztériumon belül önállóan működő ápolási főosztályt is. Mindezek után az egészségügyi kormányzat ápolási stratégia híján kapkodva, átgondolatlanul jövőkép nélkül, az ápolói címet lealacsonyítva „közmunka szintjére süllyesztve” próbálta kezelni az egyre eluralkodó ápolóhiányt és képzési deficitet.

A probléma átgondolt kezelésére hosszú idő óta először a jelenlegi egészségügyi kormányzat mutatott szándékot, melyet üdvözölve az alábbi javaslatokat tesszük.

 

Nézetünk szerint az ápolás, mint az egészségügyi szolgáltatás meghatározó eleme akkor tudható biztonságban hosszú távon, ha képviseletét szakmapolitikai és szakmai szinten egyaránt biztosítjuk, illetve fejlesztjük.

Az ápolási stratégiának szakmapolitikai szinten teret kell biztosítani az egészségügyi kormányzatban, véleményünk szerint önálló főosztályként. Az ezt vezető szakemberrel szemben támasztott követelmények eltérően az eddigiektől a 15 év tényleges ápolási gyakorlat, diplomás ápoló vagy egyetemi okleveles ápolói végzettség, 5 év ápolás vezetői tapasztalat, egészségügyi szakmenedzseri képesítés.

Az államtitkárságon belül Ápolásügyi Főosztály néven működő egység vezetője (Ápolásügyi Főosztály Vezető) feladatát tekintve az egészségpolitikai prioritásokat figyelembe véve meghatározza az ápolásfejlesztés irányait és összhangot termet az ápolással kapcsolatban álló szakdolgozói területek fejlesztési politikájával. Ágazati szinten képviseli az ápolást, közvetlen kapcsolatban van az államtitkárral, helyettes államtitkárokkal, továbbá az ápolási szakmai kollégiummal. Gondoskodik a stratégiai célok eléréséhez szükséges szakképzési struktúra és továbbképzési rendszer felállításáról. Kapcsolatot tart a szakmai fejlesztés szintjével az Országos Ápolás Igazgatással. Felel az ápolás megvalósításához szükséges humán erőforrás biztosításáért.
A szakmai szint elképzeléseink szerint a GYEMSZI-be kerülne, ahol Országos Ápolási Igazgatás szervezeti egység megnevezéssel Országos Főápoló vezetése alatt működne és három operatív csoportból állna:

1.    Ápolásszakmai fejlesztési csoport
2.    Ápolásszakmai ellenőrzési csoport
3.    kapcsolati csoport
Az Országos főápolóval szemben támasztott követelmények megegyeznek az ápolási főosztályvezetői előírásokkal. Az országos főápoló feladata az Országos Ápolási igazgatás működtetése, az operatív csoportok munkájának irányítása, a szakértői és szakmai ellenőrző hálózat koordinálása. Kapcsolatot tart az államtitkárság ápolásügyi főosztályával. Munkáját a saját titkársága segíti.

Ápolásszakmai fejlesztési csoport feladatai.

A csoport működése garantálná, hogy az ápolás fejlesztése a tényleges gyakorlati szükségletek mentén történjen. A fejlesztés irányait a gyakorlati oldal felől érkező jelzések és szintén a csoport feladatkörébe tartozó, a gyakorlatra irányuló kutatások outputjai adnák. Ezen csoport feladatai közé tartozna a minőségfejlesztés, a standardok meghatározása, az ápolás gyakorlásához szükséges környezeti és személyi tényezők meghatározása és karbantartása, továbbá az ápoláskutatás. Fontos feladat lenne még az ápolásmenedzsment fejlesztése.
A csoport munkatársai legalább 10 éves ápolásszakmai gyakorlattal, minőség irányítási tapasztalattal, kutatáselméleti ismeretekkel rendelkezők lehetnek. További feladata a képzési szükségletek meghatározása. Szorosan együttműködik a Magyar Ápolási Egyesülettel és a MESZK ápolási tagozataival

Ápolásszakmai ellenőrzési csoport.

Az ápolás tartalmát a mai szabályozás szerint köztisztviselők végzik, míg az orvosi tevékenység ellenőrzését ún. szak-főorvosok. Az orvosi területeket így gyakorló szakemberek míg az ápolási területeket köztisztviselők ellenőrzik, akikről általánosságban elmondható, hogy valaha dolgoztak ápolóként, de már nem részei az ápolói társadalomnak, a változásokat elméletben követhetik, de gyakorlati tapasztalataik a múltra terjednek ki. Ezen az anomálián változtathatna az Országos Ápolási Igazgatás ápolásszakmai csoportja, ahol fő feladat a szakmai ellenőrzés módszertanának kidolgozása mellett egy ápolásszakmai szakellenőri hálózat bevonásával az ápolás szakmai tartalmának ellenőrzése lenne. Ez mellett lehetőséget teremtene olyan adatbázis megteremtéséhez, amely a valós adatokat tartalmaz és felhasználható hosszú távú fejlesztési irányok meghatározásához. Az ápolásszakmai ellenőrök kizárólag aktív, minimum 10 év szakmai gyakorlattal rendelkező, diplomás ápolói vagy egyetemi okleveles ápolói végzettséggel rendelkező ápolásvezetők lehetnének.
A jelenlegi szakfelügyelet feladatát a hatósági előírásoknak (van-nincs, nem a szakmai tartalom) való megfelelés vizsgálatára korlátoznák. Szorosan együttműködik az Ápolási Igazgatók Egyesületével.

Kapcsolat csoport
Feladata az előzőleg felsorolt csoportok és az ápolási szakmai szervezetek közötti kapcsolatok fenntartása, a közös tevékenységek lebonyolításának koordinálása beleértve a civil, köztestületi, hazai és külföldi szervezeteket is.