Tájékoztató a megbízhatósági vizsgálatról

A  mai napon több helyről kérdés érkezett hozzánk a megbízhatósági vizsgálatról. Ezzel kapcsolatosan jogászunktól az alábbi tájékoztatást kaptuk:

 

A védett állomány tagjai körébe sorolással összefüggő megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást tudjuk adni:

A védett állományba helyezett személlyel szemben megbízhatósági vizsgálat folytatható le a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján, az abban foglalt szabályoknak megfelelően.

A megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali, illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, valamint munkaszerződésben előírt munkaköri kötelezettségének.

A munkaköri, illetve hivatali kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör ellátása során a valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz mesterségesen létre. A megbízhatósági vizsgálat helyszínén a fent meghatározott cél elérésére alkalmas olyan – sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó – tárgy is elhelyezhető, amely jellegénél, rendeltetésénél fogva illeszkedik a kialakítani tervezett mesterséges élethelyzetbe.

A megbízhatósági vizsgálatot – a szükségességének indokolásával – határozattal rendelik el. A megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről – az arra vonatkozó határozat, valamint elrendelés esetén a részletes terv, befejezés esetén az összesítő jelentés megküldésével – az ügyészt haladéktalanul tájékoztatni kell. A határozat és a megbízhatósági vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes terv alapján az ügyész a megbízhatósági vizsgálat elrendelését két munkanapon belül jóváhagyja, vagy a jóváhagyást megtagadja.

A megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az ügyész megvizsgálja annak törvényességét, majd visszaküldi az elrendelő szervnek. Jogszabálysértés megállapítása esetén írásba foglalt indokolt határozatával új határozat hozatalára utasítja a megbízhatósági vizsgálatot folytató szervet, ha pedig azt állapítja meg, hogy a megbízhatósági vizsgálat végrehajtására a részletes tervtől eltérően került sor, felelősségre vonást is kezdeményez.

A védett állomány megbízhatósági vizsgálattal érintett tagját a megbízhatósági vizsgálat megindításáról nem, befejezéséről azonban tizenöt munkanapon belül kell tájékoztatni.

A védett állomány tagjára vagy tagjaira vonatkozóan megbízhatósági vizsgálatot elrendelni naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet.

A megbízhatósági vizsgálat időtartama alkalmanként legfeljebb tizenöt nap, amely egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbítható. A megbízhatósági vizsgálat során végzett tevékenységeket dokumentálni kell.

A megbízhatósági vizsgálat célja szempontjából érdektelen adatot, valamint az ügyben nem érintett személy adatait a rögzítést követő 3 napon belül törölni kell.

A megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.

Ha a megbízhatósági vizsgálat alapján nem kerül sor büntetőeljárás kezdeményezésére vagy megindítására, akkor a megbízhatósági vizsgálattal összefüggésben keletkezett adatokat – a megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről szóló irat kivételével – a megbízhatósági vizsgálat befejezését követő harminc napon belül törölni kell.

A megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozatot annak meghozatalát követő 2 év elteltével kell selejtezni. A megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat tartalmazza a vizsgálat minden lényeges adatát, így különösen az ügyész törvényességi felügyelet gyakorlásához, valamint az eljárás alá vont érdekeinek védelme szempontjából jelentőséggel bíró adatot.

A megbízhatósági vizsgálatra vonatozó részletes eljárási szabályokat a Kormány rendeletben szabályozza.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésének, illetve fenntartásának feltétele a védett állományba sorolt személy hozzájárulása a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához. Erre tekintettel a hozzájárulás megtagadása az egészségügyi szolgálati jogviszony azonnali hatályú felmondással való megszüntetését eredményezheti.